เช็กเลย คนละครึ่งเฟส 5 รับเงินช่วย 800 บาท ต้องยืนยันรับสิทธิ์วันไหน

วันที่ 26 ก.ค. 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า “โครงการคนละครึ่งเฟส 5” สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน ในส่วนของการลงทะเบียนและการใช้จ่ายโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” มีรายละเอียดและระยะเวลาดำเนินโครงการ ดังนี้

การลงทะเบียนและการใช้จ่าย

1. สำหรับประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 สามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565 โดยจะต้องใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

2. สำหรับประชาชนทั่วไปนอกเหนือจากข้อ 1 จะต้องดำเนินการ ดังนี้

กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565

ประชาชนนอกจากกรณีแรก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์จากการลงทะเบียน ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2565 จะต้องใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

สำหรับประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตามหลังตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 คุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ

ประชาชนที่มีสัญชาติไทย

มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

มีบัตรประจำตัวประชาชน

ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ

ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ของ CV-19

สำหรับการยืนยันตัวตน ก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อีก

ส่วนการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการร้านค้า สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 – 22.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่อไปจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขา หรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*